Stocksale 25 & 26 november

Klik hier voor meer info

eco & fair

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met SOFlien worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met SOFlien zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar SOFlien. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van SOFlien.

Maatschappelijke zetel
SOFlien
Vertegenwoordiger: Evelien Willemsen
Adres: Nieuwstraat 42 2910 Essen
Telefoon: +32494931567
E-mail: straightonflien@outlook.com
Ondernemingsnummer: BE0685957868

Prijzen
Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief 21% btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Indien er verzendkosten zijn, melden we dit altijd voordat je je aankoop definitief plaatst. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Bestellingen
U heeft de mogelijkheid te betalen via Bancontact, Paypal of overschrijving. Wanneer de betaling ontvangen is, is uw aankoop definitief.

Indien uw bankinstelling weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling worden niet aanvaard of verwerkt.

Wanneer wij bij overschrijving na 5 dagen uw betaling niet hebben ontvangen wordt deze automatisch geannuleerd door de verkoper.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Levering
Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na ontvangst van uw betaling.

Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikelen retourneren en ruilen
Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve ons dan te contacteren via mail en uw product(en) binnen de 14 kalenderdagen (vanaf de dag die volgt op de levering) naar ons terug te sturen in hun originele verpakking en met het etiket. De retourkosten zijn voor eigen rekening en worden niet vergoed.

De retourzending wordt door ons gecontroleerd. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel (de artikelen) of betalen we de kostprijs terug. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat met etiket worden geretourneerd, samen met een kopie van uw originele leveringsbon. Items die later dan 14 dagen naar ons werden teruggestuurd hebben geen recht op een terugbetaling. Wij betalen dan het bedrag terug binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het retourartikel.

Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve ons dan te contacteren met een beschrijving en foto van de beschadiging en binnen de 14 kalenderdagen samen met het artikel in zijn originele verpakking naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte leveringskosten. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen.

Goederen die specifiek voor de consument ontworpen zijn, die kunnen bederven of geopend zijn worden niet teruggenomen en de consument kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht.

Afgeprijsde artikelen worden niet geruild.

Garantie
Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 1 maand, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik zowel opzettelijk als onopzettelijk, vallen niet onder de garantie.

Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier dan even eerst van op de hoogte. Je kan ons contacteren via straightonflien@outlook.com. We bekijken hoe we een oplossing kunnen bieden en zullen je vragen om het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde product stuur je, na het versturen van een mail met een beschrijving en foto van de beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons adres. Voeg ook je rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de consument.

Producten
Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.

Reglementering inzake afstandsverkoop
Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die u via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn. Dit geldt niet voor bederfbare goederen, onverzegelde software of artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt.

Om een artikel te annuleren, kunt u ons een e-mailbericht sturen op  waarin u ons uw naam en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren, en u mag de artikelen niet gebruiken. De artikelen moeten worden geretourneerd binnen de 14 kalenderdagen nadat u ons uw annuleringsbericht hebt toegestuurd. Ze kunnen worden geretourneerd in de winkel (zie contactgegevens). Alle artikelen worden op uw kosten geretourneerd. Wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, dan betalen we de kosten terug bij ontvangst van de artikelen. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling binnen de 30 dagen na uw annuleringsbericht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Overmacht
We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, productieonderbrekingen, tekorten aan grondstoffen of werkkrachten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien de gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

Inhoud
Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdate.

Prijzen en drukfouten
Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Eigendom van goederen
Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van SOFlien tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

Klachten
Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via straightonflien@outlook.com. Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de goederen.

We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee. We houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.

Auteursrecht en kopierecht
De inhoud van deze website en andere publicaties van SOFlien zijn eigendom of staan onder licentie van SOFlien of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

Copyright van alle foto`s die niet via onze leveranciers zijn verkregen behoort toe aan SOFlien.

Winkelmand0
Er zijn geen producten in het winkelmandje!
Verder winkelen
0